ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេចអេចអេសអេង (ហុងកុង) ខូអិលធីឌី។


អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ១ ផ្លូវចាងស៊ីភូមិស្ហីគីយ៉េនៀនក្រុងហ្វាំងហ្គាងទីក្រុងដុងហ្គួនខេត្តក្វាងទុង

ទូរស័ព្ទ៖+៨៦១៣៦៩១៦៨១៥០១

អ៊ីមែល៖grx@grxgarmetn.com

គេហទំព័រ: https://www.ygsliders.com/បញ្ជូនសំណួរ